Донирајте на Еко-свест

За донации во денари:

Сопственик на сметката: Еко свест
Банка: Комерцијална банка А.Д Скопје
Број на жиро сметка: 300000001519444

За донации во странски валути:

Сопственик на сметката: Еко свест
Банка: Комерцијална банка А.Д Скопје
Адреса на Банката: Кеј Димитар Влахов 4, Скопје
IBAN Код: MK07300701000746382
SWIFT Код: KOBSMK2X