Одговор од раководниот тим во ЕБОР за наодите на извештајот од експертот

Вид: Писма
Обем: Национален

Одговор од раководниот тим во ЕБОР за наодите на извештајот од експертот за проектот Бошков Мост.

Подготвил: Европска банка за обнова и развој

одговор [ 0 KB ]

назад