Други Документи

28.01.2014. - Извештај за жалбата за Бошков Мост

Вид: Извештај
Обем: Национален
Подготвил: European Bank for Reconstruction and Development

28.01.2014. - Одговор од раководниот тим во ЕБОР за наодите на извештајот од експертот

Вид: Писма
Обем: Национален
Подготвил: Европска банка за обнова и развој

15.05.2012. - Извештај на ЕБОР за жалбата за проектот ХЕ „Бошков Мост“

Вид: Извештај
Обем: Национален
Подготвил: Европска банка за обнова и развој

8.11.2010. - АМБО Нафтовод-мапи

Вид: Информативна брошура
Обем: Национален
Подготвил: Еко-свест