Интегрирано спречување и контрола на индустриското загадување: од теорија во пракса

Вид: Извештај
Обем: Национален

Овој документ ги сумира заклучоците и предлозите од истражувањето за спроведувањето на одредбите за интегрирано спречување и контрола на индустриското загадување од Законот за животна средина, спроведена од Фронт 21/42, а во рамки на проектот „Контрола на индустриското загадување – од теорија во пракса“. Резултат на ова истражување се генерален осврт на сите издадени А дозволи до април 2012 година и три детални анализи на дозволите на ФЕНИ Индустри, Весна САП и Југохром Фероалојз. Овие документи може да се најдат на www.ekostav.mk и www.front.org.mk

Подготвил: Фронт 21/42

повеќе [ 1.2 KB ]

назад