Анализа на состојбите со националниот парк „Маврово“ во однос на планираните хидро проекти на неговата територија

Вид: Извештај
Обем: Регионален

Анализата на состојбите со националниот парк „Маврово“ во однос на планираните хидро проекти на неговата територија е подготвена од Работната група за учество на јавноста во процесите на донесување одлуки од област на животната средина.

Подготвил: Работна група за учество на јавноста

повеќе [ 700 KB ]

назад