Презентации и материјали од работилницата „Екосфера- Еколошка платформа“

Вид: Презентација
Обем: Национален

Во фолдерот ќе може да ги најдете сите презентации од работилницата „Екосфера-Еколошка плаформа“ како и списокот на присутни со нивните контакт детали и белешките од работата на работните групи.

Подготвил: Еко-свест

Презентации и материјали [ 1000 KB ]

назад