Коментари по студијата за оцена на влијание врз животната средина за проектот „Јагленово наоѓалиште Мариово“

Вид: Писма
Обем: Национален

Коментари по студијата за оцена на влијание врз животната средина за проектот „Јагленово наоѓалиште Мариово“ поднесено до Министерството за животна средина и просторно планирање на 31.05.2013 година.

Подготвил: Работна група за учество на јавноста

повеќе [ 0,5 KB ]

назад