Коментари по предлог одлуката на Влада на РМ за формирање на Совет

Вид: Информација
Обем: Национален

Коментари по предлог одлуката на Влада на РМ за формирање на Совет за унапредување на соработката дијалогот и развој на граѓанскиот сектор. Коментарите се доставени од страна на ИПА 2 механизмот.

Подготвил: Еко-свест

Повеќе [ 200 KB ]

назад