НВО Документи

17.12.2012. - Анализа на состојбите со националниот парк „Маврово“ во однос на планираните хидро проекти на неговата територија

Вид: Извештај
Обем: Регионален
Подготвил: Работна група за учество на јавноста