НВО Документи

19.02.2015. - Реакција на граѓанските организации за пропаднатите грантови шеми во рамки на ИПА

Вид: Писма
Обем: Национален
Подготвил: Еко-свест

19.12.2014. - Коментари по предлог одлуката на Влада на РМ за формирање на Совет

Вид: Информација
Обем: Национален
Подготвил: Еко-свест

09.06.2014. - Барање за вклучување на претставници на граѓански организации во програмирањето на ИПА 2

Вид: Писма
Обем: Национален
Подготвил: Еко-свест

2.04.2014. - Работна тетратка

Вид: Информација
Обем: Национален
Подготвил: Еко-свест

18.03.2014. - Список на присутни учесници на работилницата „Учество на граѓанскиот сектор во програмирањето на ИПА 2014-2020“

Вид: Информација
Обем: Национален
Подготвил: Еко-свест

18.03.2014. - Список и контакти на избраните претставници на ГО за ИПА

Вид: Информација
Обем: Национален
Подготвил: Еко-свест

19.07.2013. - Предлог за воспоставување партнерство со граѓанските организации

Вид: Информација
Обем: Национален
Подготвил: Еко-свест

13.05.2013. - Придонес на граѓанските организации кон програмирањето на ИПА 2 во делот на животна средина и климатски промени

Вид: Извештај
Обем: Национален
Подготвил: Еко-свест

13.05.2013. - Придонес на граѓанските организации кон програмирањето на ИПА 2 во делот на енергетиката

Вид: Извештај
Обем: Национален
Подготвил: Соња Зубер, Аналитика

13.05.2013. - Придонес на граѓанските организации кон програмирањето на ИПА 2 во делот на транспортот

Вид: Извештај
Обем: Национален
Подготвил: Еко-свест

19.04.2013. - Писмо со предлози за вклучување на граѓанските организации во програмирањето на ИПА 2

Вид: Писма
Обем: Национален
Подготвил: Еко-свест

11.06.2012. - Национален натпревар- пријава за проекти

Вид: Пријава
Обем: Национален
Подготвил: Еко-свест

11.06.2012. - Национален натпревар- опис и критериуми

Вид: Пријава
Обем: Национален
Подготвил: Еко-свест