НВО Документи

11.11.2014. - Анализа: Климатски промени- проблеми и препораки

Вид: Извештај
Обем: Национален
Подготвил: Еко-свест

31.05.2013. - Коментари по студијата за оцена на влијание врз животната средина за проектот „Јагленово наоѓалиште Мариово“

Вид: Писма
Обем: Национален
Подготвил: Работна група за учество на јавноста

30.01.2013. - Презентации од работилницата „Климатски иницијативи во Македонија“

Вид: Презентација
Обем: глобален
Подготвил: CDE