Публикации

Извештај од истражување за загадувањето со тешки метали и радиоактивност предизвикани од РЕК Битола

Автор: проф. Трајче Стафилов
Јули, 2016

Компаративна анализа на вработувањата во секторот јаглен наспроти секторите на ОИЕ и ЕЕ

Автор: Еко-свест, Ана Стојиловска, Соња Ристеска
Март, 2016

Небезбедна енергетска иднина

Автор: Еко-свест, Иван Трпески
Декември, 2015

Проверка на Европските механизми за заштита од корупција и заштита на животната средина во Македонија

Автор: Ана Чоловиќ Лешоска, Весна Илиевска Утевска, Стојан Лешоски
Мај, 2015

Колку чини животот?

Автор: Еко-свест
Декември, 2014

Победници и губитници- Кој има корист од корупцијата на високо ниво во енергетскиот сектор на југоисточна Европа?

Автор: SEE Change Net
Јуни, 2014

Енергетските можности на Македонија

Автор: Еко-свест
Јануари, 2014

Топла, чиста, безбедна енергија- факти

Автор: SEE Change Net
Декември, 2013

Националниот парк Маврово и хидроенергетските проекти на неговата територија

Автор: Работна група за учество на јавноста
Декември, 2013

Инвестирај набрзина ќе се каеш полека

Автор: SEE Change Net
Јуни, 2013

Водич за активисти за Европските фондови

Автор: Ана Чоловиќ Лешоска
Март, 2013

Анализа на стратегии од аспект на прилагоденост кон климатските промени

Автор: Невена Смилевска
Декември, 2012

Ставови на граѓанските организации за програмирањето на ИПА фондовите во Македонија за 2014-2020 година

Автор: Еко-свест
Декември, 2012

Водич за граѓаните- Буџетот на ЕУ

Автор: CEE Bankwatch Network
Август, 2012

Живата и вакцините

Автор: Драгана Угуровска
Мај, 2012

Детоксификација од жива

Автор: Ана Чоловиќ Лешоска
Мај, 2012

Искуства од учеството на јавноста во земјите од западен Балкан

Автор: CEE Bankwatch Network
Април, 2012

Прирачник за Натура 2000

Автор: Невена Смилевска
Февруари, 2012

Прирачник за ИПА за граѓанските организации

Автор: CEE Bankwatch Network
Декември, 2011

Извештај за состојбата со жива во Македонија

Автор: Драгана Угуровска, Ана Чоловиќ Лешоска
Декември, 2010

Штетни хемикалии во козметиката, средствата за чистење и играчките

Автор: Драгана Угуровска
Октомври, 2010

Граѓанските организации и инструментот за пред-пристапни фондови во Македонија

Автор: Ана Чоловиќ Лешоска
Октомври, 2010

Збирка есеи од област на енергетиката "Школа за енергетика"

Автор: Учесниците во Школата за енергетика
Декември, 2009

Нафтоводи- закани наспроти придобивки (4 јазична брошура)

Автор: Благица Радеска и Ана Чоловиќ Лешоска
Ноември, 2008

Опасни врски- Ризиците од јавно-приватни партнерства во централна и источна Европа

Автор: CEE Bankwatch Network
Ноември, 2008

Водич за органско земјоделие

Автор: Андријана Славковска и други
Јануари, 2008

Преглед и препораки кон состојбата со животната средина и енергетиката со анализа на спроведувањето на Европските директиви за енергетикa

Автор: Јулијана Даскалов, Ирена Србиноска, Андријана Славковска, Ана Чоловиќ
Декември, 2007

Вистинската енергетска сигурност е пред нас

Автор: SEEDW
Декември, 2007

Отпадот не е ѓубре

Автор: Марија Јанковска
Август, 2007

Урбан шински сообраќај на градот Скопје

Автор: м-р Гордан Стојиќ
Септември, 2006

Регионален железнички сообраќај на релација Скопје- Велес- Битола

Автор: м-р Гордан Стојиќ
Септември, 2006

Компаративна анализа на законите за генетски модифицирани организми

Автор: Андријана Славковска; Александра Каракашова
Март, 2006

Стопиран развој: енергетска ефикасност и обновливи енергетски извори на Балканот

Автор: Еко-свест, Zazemiata, Young researchers of Banka Luka, CEKOR, Terra Mileniul III
Октомври, 2005

Прирачник за градоначалници за управување со отпадот

Автор: Ана Чоловиќ Лешоска
Март, 2005

Оцена на влијанието врз животната средина- До каде сме?

Автор: Ана Чоловиќ и Марија Јанковска
Декември, 2004

Преглед на сообраќајот во Македонија

Автор: Ана Чоловиќ Лешоска
Јуни, 2004

Странски искуства во управувањето со отпадот

Автор: Ана Чоловиќ, Марија Јанковска, Лилјана Пеева, Миле Трајков
Мај, 2004

Комплетен извештај- Обиколен пат на Скопје

Автор: Ана Чоловиќ Лешоска
Април, 2003