Публикации

Проверка на Европските механизми за заштита од корупција и заштита на животната средина во Македонија

Автор: Ана Чоловиќ Лешоска, Весна Илиевска Утевска, Стојан Лешоски
Година: 2015

Комплетен извештај- Обиколен пат на Скопје

Автор: Ана Чоловиќ Лешоска
Година: 2003

Преглед на сообраќајот во Македонија

Автор: Ана Чоловиќ Лешоска
Година: 2004

Регионален железнички сообраќај на релација Скопје- Велес- Битола

Автор: м-р Гордан Стојиќ
Година: 2006

Урбан шински сообраќај на градот Скопје

Автор: м-р Гордан Стојиќ
Година: 2006