Публикации

Водич за активисти за Европските фондови

Автор: Ана Чоловиќ Лешоска
Година: 2013

Ставови на граѓанските организации за програмирањето на ИПА фондовите во Македонија за 2014-2020 година

Автор: Еко-свест
Година: 2012

Водич за граѓаните- Буџетот на ЕУ

Автор: CEE Bankwatch Network
Година: 2012

Искуства од учеството на јавноста во земјите од западен Балкан

Автор: CEE Bankwatch Network
Година: 2012

Прирачник за ИПА за граѓанските организации

Автор: CEE Bankwatch Network
Година: 2011

Граѓанските организации и инструментот за пред-пристапни фондови во Македонија

Автор: Ана Чоловиќ Лешоска
Година: 2010