Публикации

Компаративна анализа на вработувањата во секторот јаглен наспроти секторите на ОИЕ и ЕЕ

Автор: Еко-свест, Ана Стојиловска, Соња Ристеска
Година: 2016

Небезбедна енергетска иднина

Автор: Еко-свест, Иван Трпески
Година: 2015

Колку чини животот?

Автор: Еко-свест
Година: 2014

Победници и губитници- Кој има корист од корупцијата на високо ниво во енергетскиот сектор на југоисточна Европа?

Автор: SEE Change Net
Година: 2014

Националниот парк Маврово и хидроенергетските проекти на неговата територија

Автор: Работна група за учество на јавноста
Година: 2013

Енергетските можности на Македонија

Автор: Еко-свест
Година: 2014

Топла, чиста, безбедна енергија- факти

Автор: SEE Change Net
Година: 2013

Збирка есеи од област на енергетиката "Школа за енергетика"

Автор: Учесниците во Школата за енергетика
Година: 2009

Вистинската енергетска сигурност е пред нас

Автор: SEEDW
Година: 2007

Стопиран развој: енергетска ефикасност и обновливи енергетски извори на Балканот

Автор: Еко-свест, Zazemiata, Young researchers of Banka Luka, CEKOR, Terra Mileniul III
Година: 2005

Преглед и препораки кон состојбата со животната средина и енергетиката со анализа на спроведувањето на Европските директиви за енергетикa

Автор: Јулијана Даскалов, Ирена Србиноска, Андријана Славковска, Ана Чоловиќ
Година: 2007

Нафтоводи- закани наспроти придобивки (4 јазична брошура)

Автор: Благица Радеска и Ана Чоловиќ Лешоска
Година: 2008