Публикации

Извештај од истражување за загадувањето со тешки метали и радиоактивност предизвикани од РЕК Битола

Автор: проф. Трајче Стафилов
Година: 2016

Детоксификација од жива

Автор: Ана Чоловиќ Лешоска
Година: 2012

Живата и вакцините

Автор: Драгана Угуровска
Година: 2012

Извештај за состојбата со жива во Македонија

Автор: Драгана Угуровска, Ана Чоловиќ Лешоска
Година: 2010