17.02.2012. - Поставена е новата интернет страница www.natura2000.mk

Поставена е новата интернет страница посветена на Натура 2000 еколошката мрежа во Македонија. Интернет страницата е производ од проектот "Заедно за Натура 2000", имплементиран од Екo-свест со финансиска поддршка од Европска Комисија и CEE Bankwatch Network. Посетете ја www.natura2000.mk за да дознаете повеќе за Натура 2000 мрежата, Коалицијата Натура 2000 и законодавството поврзано со Натура 2000.

Еко-свест

www.natura2000.mk