Владата одобри изградба на 8 хидроелектрани во заштитени подрачја

Владата на Република Северна Македонија на 14.05.2019 оваа недела донесе одлука за доделување концесии за изградба на мали хидроелектрани повеќето во заштитени подрачја и со тоа стави во опасност од уништување цели екосистеми со особена еколошка и биолошка вредност.

Тендерот кој беше објавен на 4 јануари предвидуваше издавање на вкупно 22 локации за мали хидроелектрани. Центарот за истражување и информирање за животната средина „Еко-свест“ уште во февруари реагираше со допис до Премиерот, во кој јасно ги наведе проблемите со овој повик. Имено, 11 од предложените локации за концесии се наоѓаа во заштитени подрачја.

Според анализите на Еко-свест, овој повик е во спротивност со националните и меѓународните закони и е во спротивност на препораките на Европскиот Парламент и Бернската конвенција.

Штетата врз биодиверзитетот и природните живеалишта е уште поголем кога ваквите планови за изградба се наоѓаат во подрачја со особена еколошка и биолошка вредност. Извештајот од страна на меѓународната организација CEE Bankwatch Network, потврдува дека изградба на мали хидроелектрани во заштитени подрачја причинува огромни штети на екосистемите и трајно ги нарушува, воедно косејќи се со националните и Европски закони.

Како демонстрација на ваквата несоодветна пракса е и изградбата на малата хидроелектрана на Крапска река, која се наоѓа на Јакупица и претставува Емералд подрачје, под заштита на Бернската Конвенција. Последниот фото извештај од посетата на терен укажува на серија прекршувања на нашите закони, недостиг од добра градежна пракса и трајно уништување на екосистемите и реката.

Во својот говор при доделувањето на Голдман наградата за достигнување во заштитата на животната средина, Ана Чоловиќ Лешоска го потенцираше ризикот од изградбата на хидроелектрани во заштитени подрачја, бидејќи како што рече таа- природата е нашиот извор на живот и само со нејзината заштита ќе обезбеди наш опстанок.

„Сите водени површини имаат непроценливо значење за нас. Од опстанокот на реките не зависи само опстанокот на екосистемите каде минуваат туку и опстанокот на локалното население кое од нив зависи за храна и вода. Уништување на реките значи тивко замирање на сите села и населени места по нивниот тек заедно со долгогодишни традиции и историја“- вели Чоловиќ Лешоска

Иако концесијата за малата хидро електрана на реката Жировница во НП Маврово не е доделена со овој повик, Владата требаше да не ги додели и останатите 10 електрани и така да докаже дека определбата за заштита на природата и животната средина не се декларација на хартија, туку вистинска посветеност на нашите институции.

Еко-свест за овој нов развој на состојбата со понатамошната изградба на хидроелектрани во заштитени подрачја планира да ги информира Енергетската Заедница и Секретаријатот на Бернската конвенција.

Leave a Reply