Отворен повик за изработка на видео содржина

Отворен повик за изработка на видео содржина

Во рамки на проектот ,,Да зборуваме за климатските промени”, спроведуван од Еко-свест, ЦНВП Македонија и ДЕМ, финансиран од Европската Унија и активностите кои Еко-свест ги спроведува за потребите на проект финансиран од CAN Europe, објавуваме повик за изработка на видео содржина поврзана со климатски промени.

ЦЕЛ НА АКТИВНОСТА
Цел на оваа активност е подигнување на свеста за можностите и улогата која ја има праведната транзиција на Кичевскиот регион, како еден од двата региони со јаглен во земјата, во намалување на емисиите на стакленички гасови и ублажување на климатските промени.

ЗАДАЧИ
Избраната компанија треба да:
• Да соработува и да ги следи насоките за изработка на видеото од лицето назначено за комуникација од Еко-свест, ЦНВП и ДЕМ
• Да изработи две видеа, едно на македонски и едно преработено на албански јазик кои ги опишуваат можностите за праведна транизиција на Кичевскиот регион како исклучително важно за ублажување на климатските промени
• Да ги презентира видеата пред нарачателот и да ги модифицира во согласност со дадените насоки од нарачателот
• Да ги предаде видеата на македонски и албански јазик во соодветен формат и во договорениот рок.

ВРЕМЕНСКА РАМКА И ВРЕДНОСТ НА ДОГОВОРОТ
Времето на изработка на видео содржината е еден месец по потпишување на договорот.
Вредноста на договорот не може да надмине 2200 евра во денарска противредност.
Проектот е ослободен од ДДВ.

ПОТРЕБНА ДОКУМЕНТАЦИЈА ЗА АПЛИЦИРАЊЕ
При аплицирањето, заинтересираните компании треба да достават:

  1. Краток опис на компанијата
  2. Финансиска понуда (Анекс 1).
    Целокупната документација треба да биде доставена на македонски јазик во електронска форма.

КРИТЕРИУМИ ЗА АПЛИКАНТИТЕ
Копанијата која аплицира мора да ги исполнува следниве критериуми:

  1. Активна компанија која е формирана согласно Законите во Северна Македонија, и постои најмалку 3 години.

ЕВАЛУАЦИЈА НА КАНДИДАТИТЕ
Евалуационата комисија ќе ги извести само оние кандидати чија понуда ќе биде избрана. Канидатите ќе бидат оценувани по следните критериуми:

  • Претходно искуство
  • Понудена цена по ставка
    Договор ќе биде склучен со онаа компанија која освоила најголем број бодови во соодност квалитет на понуда и цена. Содржината на овој документ е одговорност единствено на Еко-свест, ЦНВП Македонија и ДЕМ и под никакви услови не може да се смета дека ги одразува ставовите на Европската унија.

ПРИЈАВУВАЊЕ
Комплетната понуда
, апликантите треба да ја испратат на еmail: elena@ekosvest.com.mk најдоцна до 8 мај 2020 г. 16:00 часот, со назнака Апликација за изработка на видео содржина.
Некомплетни понуди или понуди испратени по предвидениот рок нема да бидат земени во предвид.
Повеќе информации можете да добиете на тел. 070 205 431

Leave a Reply