Отворен повик за изработка на национална анкета за јавното мислење за енергетските проблеми во земјата

Отворен повик за изработка на национална анкета за јавното мислење за енергетските проблеми во земјата

Центарот за истражување и информирање за животната средина “Еко-свест” од Скопје, во рамки на проектот „Овозможување на пат кон декарбонизација и заштита на животна средина’’ финансиран Делегација на Европската Унија има потреба од ангажирање на компанија која употребувајќи соодветни комуникациски стратегии би изготвувила и спровела репрезентативна анкета за јавното мислење за енергетските проблеми во земјава и 1 фокус група во едно од регионите каде има термоелектрани на јаглен.

Цел на повикот е придонесување кон е преку добивање релевантни податоци кои ќе бидат искористени за подигнување на свесноста на граѓаните за важноста на премин на енергетскиот систем кон обновливи извори на енергија и затворање на термоелектраните на јаглен како значаен чекор во справувањето со климатските промени и спроведувањето успешен процес на пристапување кон ЕУ.

Критериуми за учество на повикот

Копанијата која аплицира мора да ги исполнуваат следниве критериуми:

  1. Да е регистрирана согласно Законот за трговски друштва најмаллку 2 (две) години од датумот на објавување на повикот.
  2. Најмалку 3 (претходно) изработени анкети на репрезентативен примерок.

Потребна документација за аплицирање

При аплицирањето, компаниите треба да достават:

  1. Краток опис на компанијата,
  2. Портфолио од претходно изработени анкети, и
  3. Финансиска понуда.

Целокупната документација треба да биде доставена на македонски јазик во електронска форма.

Рок на пријавување

Комплетната понуда, апликантите треба да ја испратат на еmail: helena@ekosvest.com.mk најдоцна до 6 март 2020 г., 16:00 часот со назнака Апликација за анкета за Еко-свест.

Целосното упатство и услови може да ги најдете на следниот линк.

Leave a Reply