Во рамки на проектот ,,Да зборуваме за климатските промени”, спроведуван од Еко-свест, ЦНВП Македонија и ДЕМ, финансиран од Европската Унија објавуваме повик за спроведување на фокус групи и генерирање на заклучоци од спроведените фокус групи.

ЦЕЛ НА АКТИВНОСТА
Цел на оваа активност е подигнување на свеста за можностите и улогата која ја има праведната транзиција на Кичевскиот регион, како еден од двата региони со јаглен во земјата, во намалување на емисиите на стакленички гасови и ублажување на климатските промени.

ЗАДАЧИ
Избраната компанија треба:
• Да соработува и да ги следи насоките за спроведување на фокус групите од лицето назначено за комуникација од Еко-свест, ЦНВП и ДЕМ
• Да ги спроведе сите подготвителни активности пред организирање на фокус групите, да направи анкети, да ги исконтактира релевантните институции, организаци, компании и други засегнати страни кои имаат активности на темите кои ќе се разгледуваат со цел нивно учество во фокус групите.
• Да изготви листа на учесници на фокус групите и истите да ги покани, да ги изготви и прибере материјалите кои ќе се разгледуваат на фокус групите и истите навремено да ги достави до селектираните лица за учество во фокус групите, да подготви агенда или клучни точки за разгледување за секоја фокус група.
• Да организира и фасилитира најмалку 3 онлајн фокус групи на теми: Коментари и забелешки на новиот нацрт закон за употреба на јаглен; Резултати од проектот “Да зборуваме за климатски промени” по плански региони; Начин за комуницирање на климатските промени. Предност ќе имаат компаниите/ организациите кои ќе понудат да спроведат повеќе од 3 фокус групи.
• Да изготви сумарна анализа на дискусијата и презентирање на резултатите од фокус групите, да се подготват предлог идеи и препораки за делување и унапредување. Исто така може да произведат прашалници или графикони кои произлегуваат од резултатите или препораките.

ВРЕМЕНСКА РАМКА И ВРЕДНОСТ НА ДОГОВОРОТ
Периодот за реализација на оваа активност изнесува најмногу 4 (четири) месеци од датумот на потпишување на договорот, но не подоцна од 15 декември 2020 година.
Вредноста на договорот не може да надмине 523.240 денари (8.480 евра во денарска противвредност).
Проектот е ослободен од ДДВ.

ПОТРЕБНА ДОКУМЕНТАЦИЈА ЗА АПЛИЦИРАЊЕ
При аплицирањето, заинтересираните компании треба да достават:

 1. Краток опис на компанијата и портфолио со претходно искуство;
 2. Тековна состојба, не постара од 6 месеци;
 3. Финансиска понуда (Анекс 1).
  Целокупната документација треба да биде доставена на македонски јазик во електронска форма.

КРИТЕРИУМИ ЗА АПЛИКАНТИТЕ
Компанијата/ Организацијата која аплицира мора да ги исполнува следниве критериуми:

 1. Активна компанија, здружение или фондација формирано/а согласно Законите во Северна Македонија, и постои најмалку 3 години.
 2. Најмалку 3 (претходно) изработени истражувања на репрезентативен примерок.

ЕВАЛУАЦИЈА НА КАНДИДАТИТЕ
Евалуационата комисија го задржува правотоо да го извести само оној понудувач чија понуда ќе биде избрана. Канидатите ќе бидат оценувани по следните критериуми:

 • Претходно искуство во спроведување на слични активности 80 бодови
 • Понудена цена за активноста 20 бодови
  Вкупно 100 бодови.
  Договор ќе биде склучен со онаа компанија која освоила најголем број бодови во сооднос квалитет на понуда и цена.

ПРИЈАВУВАЊЕ
Комплетната понуда, апликантите треба да ја испратат на еmail: angel@ekosvest.com.mk најдоцна до 15 август 2020 г. 16:00 часот, со назнака Апликација за спроведување на фокус групи. Во самата апликација наведете го бројот на фокус групи кои можете да го спроведете за сумата која ја предлагате во финансиската понуда.
Некомплетни понуди или понуди испратени по предвидениот рок нема да бидат земени во предвид.
Повеќе информации можете да добиете на тел. 075 580 480.

Share This