ПОВИК ЗА АНГАЖМАН НА РЕГИОНАЛЕН КООРДИНАТОР ЗА ЈУГОИСТОЧЕН РЕГИОН ЗА ЗАЈАКНУВАЊЕ НА МРЕЖАТА ЗА КЛИМАТСКИ ПРОМЕНИ

Во рамките на проектот „Да зборуваме за климатските промени“, предвидени се активности за зајакнување на партнерства и воспоставување коалиција за климатски промени составена од локални членки од 8 региони од државата.
Целта на проектот е да се зајакне влијанието на грасрут организациите и националните граѓански организации преку воспоставување на коалиција за климатски промени на национално ниво и да се подигне свеста за важноста од приспособување (адаптација) на климатските промени.

Специфични цели на проектот се:

  1. Зголемување на капацитетот, транспарентноста и одржливоста на граѓанските организации од различни сектор во земјата преку формирање на коалиција за климатски промени на национално ниво со цел поголема вклученост во креирање на јавното мислење како и зголемено влијание и учество во развојот на политиките на локално и национално ниво.
  2. Да се подигне свеста кај македонските граѓани за важноста на справување со климатските промени во сите сектори и на сите нивоа на одлучување како клучен придонес за постигнување на успешен процес на пристапување кон ЕУ.

Проектот е имплементиран од страна на на Еко-свест, Скопје (водечки апликант) Connecting Natural Values and People (CNVP), Скопје и Движењето на екологистите на Македонија (ДЕМ), а финансиран од Европската Унија.

Овој повик се однесува на ангажирање на Регионален координатор за ЈУГОИСТОЧЕН ПЛАНСКИ РЕГИОН со почеток од 1.1.2020 и времетраење од 2 (две) години.

Опис на работните задачи

Главната цел на ангажманот е да се воспостави развиена и ефикасна структура на Мрежа за климатски промени составена од здруженија-членки на локално ниво. Мрежата треба да изгради цврсти односи и добар пристап со своите засегнати чинители и да дејствува како силна алатка која ќе влијае врз донесувачите на одлуки од секторот клима. За таа цел, на почетокот од проектот изработени се проценки за клучни приоритетни области за дејствување на здруженијата во секој од 8 региони од државава.
Задачата на секој регионален координатор ќе биде да одржува постојани врски меѓу локалните здруженија и управувачкиот тим од проектот (преку канали како Ekosfera.mk) како и да отвораат нови канали на комуникација. Нивната улога ќе биде во одржување, ажурирање и промовирање на онлајн алатки за мапирање на еколошки жешки точки во поединечните региони.

Поконкретно регионалните координатори ќе ги имаат следните задачи:

  • локална подготовка на членките за воспоставување стабилни темели на Мрежата преку промовирање на употреба на онлајн алатки за мапирање на еколошки жешки точки во поединечните региони
  • интензивно усогласување со цел да се гарантира учество и разбирање од страна на членките, за изградба на заеднички пристап во влијание врз локалните донесувачи на одлуки во секторот клима изразено преку конкретни активности на регионално и локално ниво (поднесени реакции до медиуми, учество во локални јавни расправи, претставки и предлози до надлежни органи, следење и известување за локалните политики поврзани со заштитата на животната средина и климата и сл.)
  • подготовка на планови за активностите кои ќе ги доставуваат еднаш месечно до проектниот тим. Содржината на плановите треба да биде испорачана преку методологија која ќе обезбеди висок степен на интеракција и активно вклучување на членките во активности на ширење на јавната свест за потребата да се работи на поле на климатски промени.
  • одржување повремени консултативни средби со проектниот тим при спроведување на координативните активности

Тип на договор и надоместок

Ангажманот е на хонорарна основа и се заснова на определено време од максимум 2 години со вкупно две плаќања, од кои првото е по одобрување на периодичен извештај, а второто е по одобрување на план на активности за следната година на Регионалниот координатор од страна на проектниот тим. Вкупниот износ кој ќе биде исплатен по координатор изнесува 1000 евра бруто во денарска противвредност.
Регионалниот координатор одговара директно пред Координаторот на Проектот „Да зборуваме за климатските промени“.

Ангажманот ги вклучува следниве специфични обврски:
• Подготовка на нацрт-план за активности (за месец и за година)
• Подготовка на периодичен и завршен извештај кои ги вклучуваат резултатите од координативните активности.

Потребни квалификации

Регионалниот координатор треба да ги поседува следните квалификации и вештини:
• Познавање на политиките за справување со климатски промени во Македонија;
• Познавање на невладиниот сектор во регионот за кој се аплицира (пожелно во областа на животната средина или сродни области);
• Искуство во користење на современи интерактивни методи и онлајн алатки;
• Познавање на процесот на партиципативно учество во креирање на политики и носење на одлуки на локално ниво.

Потребна документација

Пријавата треба да го содржи следново:
• Детална биографија (CV)
• Писмо за интерес

Критериуми за избор

Критериум за избор на координаторите се:
• Експертиза за темата за која се пријавуваат: 50 бода
• Претходно искуство во работа со здруженија на граѓани: 50 бода

Рок за пријавување

Апликациите треба да се достават најдоцна до 25 декември 2019 год. (среда) на следната електронска адреса: info@ekosvest.com.mk со назнака „Пријава за Регионален координатор“. Само избраните кандидати ќе бидат контактирани.

Leave a Reply