ОТВОРЕН ПОВИК за ангажирање на консултант за изработка на студија на случај

ОТВОРЕН ПОВИК за ангажирање на консултант за изработка на студија на случај

Центарот за истражување и информирање за животната средина Еко-свест од Скопје во рамки на проектот „Децентрализација на праведната транзиција’’ има потреба од ангажирање на консултант за изработка на студија на случај за процесот на донесување на одлуки во локалната заедница во с. Белица, Кичевско.

ЦЕЛ НА АКТИВНОСТА

Цел на активноста е информирање на Еко-свест и други релевантни чинители за карактеристиките на процесот на донесување на одлуки во локалната заедница во с. Белица, Кичевско. Станува збор за локална заедница со традиционален начин на донесување на одлуки (совет на старешини) која може да се смета за дел од културното богатство на македонскиот народ и за која тенденцијата е да се зачува во нејзината изворна форма.

Студијата на случај треба да ги истражи и опише карактеристиките на овој процес преку спроведување на длабински интервјуа со релевантните членови на заедницата и да даде препораки како моделот на одлучување може на праведен начин да се примени во формирање на енергетска заедница за производство на енергија (бизнис модел).

ЗАДАЧИ

Консултантот треба:

1. Да спроведе најмалку 7 теренски длабински интервјуа со релевантни членови на локалната заедница во с. Белица;

2. Да ги анализира наодите од интервјуата;

3. Да даде опис најмалку на следново: историјатот на моделот на одлучување, формата, процесот на избор на членовите, правата на секој од членовите и процесот на одлучување во заедницата.

Според наодот на консултантот може да се вклучат и други елементи доколку се процени дека се релевантни.

 ВРЕМЕНСКА РАМКА И ВРЕДНОСТ НА ДОГОВОРОТ

Периодот за реализација на оваа активност изнесува 2 месеци од потпишување на договорот.

Вредноста на договорот не може да надмине бруто износ од 36.500,00 денари (со вклучен персонален данок).

ПОТРЕБНА ДОКУМЕНТАЦИЈА ЗА АПЛИЦИРАЊЕ

При аплицирањето, консултантите треба да достават:

 1.  CV на консултантот

Целокупната документација треба да биде доставена на македонски јазик во електронска форма.

КРИТЕРИУМИ ЗА АПЛИКАНТИТЕ

 1. Консултантот е пожелно да има најмалку високо образование од областа на социологијата или антропологијата
 2. Консултантот е пожелни да има релевантно искуство во изработка на слични студии на случај

ПРИЈАВУВАЊЕ

Комплетната понуда, апликантите треба да ја испратат на еmail: info@ekosvest.com.mk најдоцна до 04 март 2022 година со назнака ,,Пријава за консултант за студија на случај“.

Некомплетни понуди или понуди испратени по предвидениот рок нема да бидат земени предвид.

Повеќе информации можете да добиете на info@ekosvest.com.mk

Повик за избор на најповолен понудувач за изработка испроведување на јавни кампањи во периодот од март2022 до јуни 2024година за проектот Граѓанските организации во акција за климатските промени(АFC)

Во рамки на проектот Граѓанските организации во акција за климатските промени, објавуваме јавен повик за изработка и спроведување на јавни кампањи во периодот од мар 2022 до мај 2024година.

Рокот за доставување на понудите е до 03 март 2022г.

ОГЛАС ЗА ВРАБОТУВАЊЕ НА ПРОЕКТНИ КООРДИНАТОРИ/КИ

Центарот за истражување и информирање за животната средина Еко-свест од Скопје отвoра повик за ангажирање на 4 проектни координатори/ки за програмските и проектни активности во следниот период. Еко-свест, од своето формирање како граѓанска организација, активно работи на темите тесно поврзани со заштитата и унапредувањето на животната средина и тоа:
• заштита на природата и одржлив развој;
• одржлив транспорт;
• обновливи енергетски извори и енергетска ефикасност;
• одржливо управување со отпадот;
• климатски промени и декарбонизација.

Заинтересираните треба да ги исполнуваат општите, како и следните посебни услови:

• Основни познавања за работата на Еко-свест и работата во граѓанска организација или фондација;

• Комплетирано високо образование. Кандидатите со завршени постдипломски студии ќе имаат предност;

• Најмалку 5 (пет) години работно искуство на проекти во Северна Македонија или во странство и, солидни познавања од раководење на проектен циклус (PCM). Искуство од спроведени проекти во граѓанскиот сектор е предност;

• Познавање процедури за координирање и раководење на проекти на странски донатори, со особен аспект на ЕУ финансирани проекти;

• Одлично познавање на македонски и англиски јазик, а познавање на албанскиот јазик ќе се смета за предност;

• Искуство со административно и канцелариско работење;

• Докажана способност да работи со компјутери, пред сè одлично познавање на програмите од пакетот на Microsoft office;

• Возачка дозвола: Б категорија е пожелна.

Кандидатите/ките треба да ги поседуваат следните вештини и способности:

• за изразена комуникација (усна и писмена) и презентација;

• за брзо прифаќање и прилагодување кон нови задачи;

• за тимска работа во мултикултурно опкружување;

• за превземање лидерство и предводење на активностите во тимовите;

• за извршување повеќе задачи истовремено и за испорака во кратки рокови;

• за работа надвор од канцеларија (remote);

• за уредност и организираност.


Работни задачи и одговорности:

Ангажираните проектни координатори/ки ќе ги имаат следните работни должности и одговорности:
I. Развивање на проектни апликации и учество во конципирање и спроведување на политики и активности;
II. Координирање и надгледување на спроведувањето на проектните активности, а во согласност со политиките на донаторите, организацијата и менаџментот на Еко-свест;
III. Пишување и прегледување на наративни извештаи и редовно информирање и координација со надредените во организацијата;
IV. Тесна соработка со останатите вработени во организацијата, како и со проектни партнери и релевантните чинители од областите во кои ќе работат;
V. Одржување врски со релевантните национални и меѓународни чинители и проактивност во делувањето;
VI. Извршување на работните задачи во согласност со политиките, деловниот и етички кодекс на Еко-свест;
VII. Желба и мотив за работа во граѓанска организација која третира прашања и политики од животната средина и граѓанскиот активизам.


Работни услови:

Неделното работно време е 40 часа. Со избраните кандидати ќе биде потпишан договор за вработување на определено време, со пробен период од 3(три) месеци кој може да се продолжи врз основа на покажаните квалитети и перформанси. Месечната нето плата, согласно политиката за плати е во рамки од 40.000 до 55.000 денари. Конкретната плата на избраниот кандидат/ката ќе биде утврдена при потпишувањето на договорот за вработување.


Начин на пријавување и роковник:

Заинтересираните кандидати/тки при пријавувањето треба да достават:
▪ Mотивациско писмо (максимум од 1 страна);
▪ Професионална биографија во Europass EU формат;
▪ Три професионални препораки.
Пријавувањето се врши на електронската адреса: info@ekosvest.com.mk, а пријавата мора да се наслови со: Пријава за проектен координатор/ка. Рокот за пријавување е најдоцна до 31 мај 2022 г.


Еко-свест ќе ги контактира само оние лица кои ќе бидат селектирани за тестирање и интервју. Нецелосните и неправилните пријави нема да бидат разгледани. Изборот на кандидатите/ките ќе се изврши врз основа на Законот за работни односи. Еко-свест е рамноправен работодавач и ги почитува различностите.

ОТВОРЕН ПОВИК за ангажирање на консултант за изработка на студија на случај

ОТВОРЕН ПОВИК за ангажирање на консултант за изработка на студија на случај

Центарот за истражување и информирање за животната средина Еко-свест од Скопје во рамки на проектот „Децентрализација на праведната транзиција’’ има потреба од ангажирање на консултант за изработка на студија на случај за процесот на донесување на одлуки во локалната заедница во с. Белица, Кичевско.

ЦЕЛ НА АКТИВНОСТА

Цел на активноста е информирање на Еко-свест и други релевантни чинители за карактеристиките на процесот на донесување на одлуки во локалната заедница во с. Белица, Кичевско. Станува збор за локална заедница со традиционален начин на донесување на одлуки (совет на старешини) која може да се смета за дел од културното богатство на македонскиот народ и за која тенденцијата е да се зачува во нејзината изворна форма.

Студијата на случај треба да ги истражи и опише карактеристиките на овој процес преку спроведување на длабински интервјуа со релевантните членови на заедницата и да даде препораки како моделот на одлучување може на праведен начин да се примени во формирање на енергетска заедница за производство на енергија (бизнис модел).

ЗАДАЧИ

Консултантот треба:

1. Да спроведе најмалку 10 теренски длабински интервјуа со релевантни членови на локалната заедница во с. Белица;

2. Да ги анализира наодите од интервјуата;

3. Да даде опис најмалку на следново: историјатот на моделот на одлучување, формата, процесот на избор на членовите, правата на секој од членовите и процесот на одлучување во заедницата.

Според наодот на консултантот може да се вклучат и други елементи доколку се процени дека се релевантни.

 ВРЕМЕНСКА РАМКА И ВРЕДНОСТ НА ДОГОВОРОТ

Периодот за реализација на оваа активност изнесува 2 месеци од потпишување на договорот.

Вредноста на договорот не може да надмине бруто износ од 36.500,00 денари (со вклучен персонален данок).

ПОТРЕБНА ДОКУМЕНТАЦИЈА ЗА АПЛИЦИРАЊЕ

При аплицирањето, консултантите треба да достават:

 1.  CV на консултантот
 2.  Пример за претходни слични анализи

Целокупната документација треба да биде доставена на македонски јазик во електронска форма.

КРИТЕРИУМИ ЗА АПЛИКАНТИТЕ

 1. Консултантот треба да има најмалку високо образование од областа на социологијата или антропологијата
 2. Консултантот треба да има релевантно искуство во изработка на слични студии на случај

ПРИЈАВУВАЊЕ

Комплетната понуда, апликантите треба да ја испратат на еmail: info@ekosvest.com.mk најдоцна до 20 февруари 2022 година со назнака ,,Пријава за консултант за студија на случај“.

Некомплетни понуди или понуди испратени по предвидениот рок нема да бидат земени предвид.

Повеќе информации можете да добиете на info@ekosvest.com.mk

ОТВОРЕН ПОВИК за ангажирање на консултант за изработка на студија на случај

Отворен повик за координатор за Кичевскиот и Битолскиот регион

Центарот за истражување и информирање за животна средина Еко-свест од Скопје во рамки на проектот „Децентрализација на праведната транзиција”, објавува повик за ангажирање на Kоординатор за Кичевскиот и Битолскиот регион.


Повикот е отворен од 15.02.2022 година за сите заинтересирани лица кои ги исполнуваат барањата од повикот и ќе ги поднесат следните документи:

 • Биографија (CV);
 • други документи кои ги докажуваат квалификациите и искуството (доколку кандидатот посeдува такви документи).

Позицијата е за 1 лице кое ќе ги задоволи барањата од повикот.

Барања на повикот

Општо за организацијата
Еко-свест е здружение на граѓани основано на 18.09.2002 година. Во 2008 година, Еко-свест го менува својот назив во „Центар за истражување и информирање за животната средина Еко-свест“ со цел најдобро да ја отслика својата дејност, мисија и визија.
Главната цел за формирањето на здружението лежи во потребата да се покрене јавната свест за неопходноста од грижа за животната средина во Македонија, преку информирање, едуцирање и застапување.
Еко-свест од самиот почеток работи на темите тесно поврзани со заштитата на животната средина и тоа:
– одржлив транспорт;
– обновливи извори на енергија и енергетска ефикасност;
– одржливо управување со отпадот;
– заштита од хемикалии и тешки метали;
– заштита од генетски модифицирани организми.


Како хоризонтални прашања кои ги тангира организацијата, но и нејзини главни определби се информирањето и едукацијата на граѓаните во Македонија, учеството на јавноста во донесувањето одлуки од област на животната средина, транспарентното и отчетното работење на јавните институции, јавни пари за јавни придобивки, пристап до правда во област на заштита на животната средина.
Во својата работа, Еко-свест спроведува проекти, јавни кампањи, застапува одредени ставови поврзани со проблематиката и генерално информира врз база на спроведени анализи, истражувања и анкети. Во своето досегашно работење, Еко-свест има спроведено над 60 проекти во Македонија и регионот.
Мисијата на Еко-свест е да истражува, информира и делува кон унапредување на јавните политики и навиките за одржливо живеење и заштита на животната средина. Еко-свест поддржува и поттикнува граѓанска свесност и активно учество и промовира практични решенија во соработка со организации и институции. Нашата визија е праведно, одговорно и совесно општество каде здрави граѓани одржливо живеат во благосостојба и во хармонија со животната средина.

Квалификации и искуство
За позицијата ќе бидат разгледувани кандидати со следниве квалификации и искуство:
– одлично познавање на Кичевскиот и Битолскиот регион со особен осврт кон енергетскиот аспект и основни познавања од областа на енергетската транзиција;
– одлично интегрирани во локалната заедница во Кичевскиот и/или Битолскиот регион, односно да имаат воспоставено добра комуникација со локалните заедници од регионот (клучна квалификација);
– извонредни комуникациски вештини (за орална и писмена комуникација) и способност за работа под притисок;
– одлични организаторски способности, способност за тимска работа и работа со крајни рокови;
– техничка писменост и познавања од работа на компјутери, како и способност брзо да учат и да се надоградуваат;
– познавање на албански јазик ќе се смета за предност;
– да поседува сопствено возило и возачка дозвола Б категорија.


Работни задачи
– Да остварува и одржува контакт со локалните заедници во Кичевскиот регион на редовна основа со цел нивна поддршка во праведна транзиција на регионот;
– Да остварува и одржува соработка со сите релевантни чинители во Кичевскиот регион на редовна основа, како и да ги информира и консултира во врска со праведната транзиција во земјата;
– Да остварува организирани средби со локалните чинители во Кичевскиот регион најмалку еднаш во месецот, како и да доставува записници за истите;
– Да организира две тркалезни маси, како и да пружа поддршка на останатите проектни активности на Еко-свест во Кичевскиот регион доколку има потреба;
– Да изготвува наративни извештаи на барање на Еко-свест, како и финален извештај по завршување на ангажманот;
– Да ги почитува политиките на Еко-свест.

Позиција
Позицијата за која се бара лицето е Kоординатор за Кичевскиот и Битолскиот регион (1 лице). Лицето е предвидено да биде надворешен соработник коешто ќе биде ангажирано во најбрз можен рок, а ангажманот ќе трае до 30.09.2022 година.

Потребни документи
– Биографија (CV);
– други документи кои ги докажуваат квалификациите и искуството (доколку кандидатот посeдува такви документи).

Прашања во врска со повикот
Сите прашања во врска со повикот може да се постават на следната електронска адреса: info@ekosvest.com.mk најдоцна до 15.02.2022 година.

Пријава за повикот
Сите кандидати треба бараната документација да ја пратат најдоцна до 15.02.2022 година до 16:00 часот на следната електронска адреса: info@ekosvest.com.mk со наслов на пораката: Пријава за координатор за Кичевскиот и Битолскиот регион.


Сите поднесени документи во дадениот рок ќе бидат разгледани и најсоодветните кандидати ќе бидат повикани на разговор. Поради ковид мерките, разговорите ќе бидат реализирани преку платформата Zoom.

Ќе бидат контактирани само кандидатите кои ќе бидат избрани за разговор.

Отворен повик за проектен координатор

Отворен повик за проектен координатор

Центарот за истражување и информирање за животната средина Еко-свест од Скопје отвара повик за ангажирање на проектен координатор.

Задолженијата на проектниот координатор ќе бидат објаснети подолу во овој повик.

Повикот е отворен од 24.01.2022 година за сите заинтересирани лица кои ги исполнуваат барањата од повикот и ќе ги поднесат следните документи:

 • Биографија (CV)
 • Контакт информации до три референци
 • Мотивациско писмо

Се бара 1 лице кое ќе ги задоволи барањата од повикот. Позицијата е на полно работно време за период од 9 месеци.

Прашања во врска со повикот

Сите прашања во врска со повикот слободно може да се постават на следната електронска адреса: elena@ekosvest.com.mk најдоцна до 31.01.2022 година.

Учество на повикот

Сите кандидати треба подготвената документација да ја пратат на следната електронска адреса: elena@ekosvest.com.mk. Повикот е отворен се додека не се пополни позицијата.

 

Барања на повикот (TOR)

Општо за организацијата

Еко-свест е здружение на граѓани основано на 18.09.2002 година. Во 2008 година, Еко-свест го менува својот назив во „Центар за истражување и информирање за животната средина Еко-свест“ со цел најдобро да ја отслика својата дејност, мисија и визија.

Главната цел за формирањето на здружението лежи во потребата да се зголеми јавната свест за неопходноста од грижа за животната средина во Македонија, преку информирање, едуцирање и застапување.

Еко-свест од самиот почеток работи на темите тесно поврзани со заштитата на животната средина и тоа:

 • одржлив транспорт;
 • обновливи енергетски извори и енергетска ефикасност;
 • одржливо управување со отпадот;
 • заштита од хемикалии и тешки метали;
 • заштита од генетски модифицирани организми.

Како хоризонтални прашања кои ги тангира организацијата, но и нејзини главни определби се информирањето на едукацијата на граѓаните во Македонија, учеството на јавноста во донесувањето одлуки од област на животната средина, транспарентното и отчетното работење на јавните институции, јавни пари за јавни придобивки, пристап до правда во област на заштита на животната средина.

Во својата работа, Еко-свест спроведува проекти, јавни кампањи, застапува одредени ставови поврзани со проблематиката и генерално информира врз база на спроведени анализи, истражувања и анкети.

Во своето досегашно работење, Еко-свест има спроведено над 40 проекти во Македонија и регионот.

Од 1 јуни Еко-свест започна имплементација на проект финансиран од СИДА во чии рамки се планира грантова шема за граѓански организации во висина од 400000 евра за период од 3 години.

Мисијата на Еко-свест е да истражува, информира и делува кон унапредување на јавните политики и навиките за одржливо живеење и заштита на животната средина.

Еко-свест поддржува и поттикнува граѓанска свесност и активно учество и промовира практични решенија во соработка со организации и институции.

Нашата визија е праведно, одговорно и совесно општество каде здрави граѓани одржливо живеат во благосостојба и во хармонија со животната средина.

Квалификации и искуство

Кандидатот треба да има завршено високо образование.

Да има минимум 3 години работно искуство во координирање на проекти, пожелно во секторот животна средина и клима.

Претходно искуство во раководење со програми вклучувајќи и менаџирање и работа со податоци и подготвување на извештаи.

Потребно е да има одлични организаторски способности, способност за тимска работа и работа со крајни рокови.

Познавање на Англиски јазик е задолжително, како и работа на компјутер.

Пожелно е да поседува комуникациски и човечки вештини и способност за работа под притисок.

Работни задачи

 • Координирање и надгледување на спроведувањето на проектните активности
 • Управување и извршување на проектни активности (доделување задачи и контрола на распоредот, обезбедување на навремено завршување на проектните активности, споделување релевантна документација со проектниот тим)
 • Комуницирaње на спроведувањето на проектот со членовите на тимот
 • Пишување и прегледување на наративни извештаи
 • Тесна соработка со останатите вработени во организацијата
 • Одржување врски со релевантните национални и меѓународни чинители;
 • Извршување на работните задачи во согласност со политиките на Еко-свест.

Позиција

Позицијата за која се бара лицето е Проектен координатор (1 лице) на Еко-свест. За лицето ќе биде обезбедена соодветна дополнителна обука за работа во граѓанска организација. Лицето ќе биде вработено со полно работно време од 40 часа неделно. Пробен период од 3 месеци може да биде применет во зависност од избраниот кандидат. Позицијата е за период од 9 месеци како замена поради породилно отсуство. Платата во нето износ е помеѓу 45 000 и 55 000 денари во зависност од ускуството на избраниот кандидат и согласно системот за плати на Еко-свест.

Потребни документи

 • Биографија (CV)
 • Контакт информации од три референци
 • Мотивациско писмо

 

Прашања во врска со повикот

Сите прашања во врска со повикот слободно може да се постават на следната електронска адреса: elena@ekosvest.com.mk најдоцна до 31.01.2022 година.

 

Учество на повикот

 • Сите кандидати треба подготвената документација да ја пратат на следната електронска адреса: elena@ekosvest.com.mk. Повикот е отворен се додека не се пополни позицијата.