Врз основа на Проектот „Заштитени подрачја за природата и луѓето II“ спроведуван од WWF Adria во партнерство со Центарот за истражување и информирање за животната средина Еко-свест, финансиски поддржан од Шведската агенција за меѓународна соработка- Sida, објавуваме повик за изработка на краток документарен филм за значењето и улогата на заштитените подрачја. 

ЦЕЛ НА АКТИВНОСТА 

Избраниот понудувач треба да изработи документарен филм во должина од најмногу 10 минути, преку кој ќе бидат претставени најмалку две заштитени подрачја кои најдобро ја претставуваат улогата и целта на постоењето на заштитените подрачја во нашата земја.                           

Преку документарниот филм треба да се прикаже улогата, потенцијалот и значењето кое заштитените подрачја ги имаат во одржувањето и зачувувањето на биодиверзитетот и природната состојба на еко-системите како и човековото здравје и благосостојба. Документарниот филм треба да ги прикаже карактеристиките поради кои што се заштитени, моменталниот статус и начините на управување со овие заштитени подрачја и да демонстрира добри практики за овие аспекти. Документарниот филм е предвидено да опфати и интервјуа со најмалку четири лица кои треба да вклучуваат претставници на локалното население и управители на заштитените подрачја како и граѓански организации кои работат на оваа тема.

Целиот призвук на филмот треба да е позитивен, едукативен и инспиративен.  

Документарниот филм е потребно да биде прилагоден во соодветни формати за да може да се споделува на социјални медиуми и да може да се емитува на телевизија.

ЗАДАЧИ 

Избраната компанија/консултанти ќе треба да ги изработи следниве задачи: 

 1. Да предложи креативно сценарио кое ќе ги претстави состојбите во заштитените подрачја во координација со тимот на Еко-свест; 
 2. Да подготви и достави нацрт видео содржина за одобрување на страна на Еко-свест;  
 3. Да ги интегрира насоките и забелешките од Еко-свест во крајната верзија на видео документарецот;   
 4. Да изработи комлетна видео продукција и постпродукција на документарниот филм, (со камера, дрон, микрофон, аудио продукција) во времетраење до 10 минути со вклучени титлови (телопи) на македонски и албански јазик; 
 5. Да обезбеди фотографии од снимањето и сниманите подрачја; 
 6. Да го предаде краткиот документарен филм во соодветен формат (висока дефиниција 1080 HD и верзија за споделување на социјални медиуми) во договорениот рок. 
 7. Дополнително на овој ангажман, за потребите на Еко-свест да изврши превод и синхронизација на гласот на постоечко видео во должина од 3:47 минути на македонски јазик и истото да го направи достапно во соодветниот формат (висока дефиниција 1080 HD и верзија за споделување на социјални медиуми) во договорениот рок.

ВРЕМЕНСКА РАМКА И ВРЕДНОСТ НА ДОГОВОРОТ 

Времето на изработка на видео содржината е 1 (еден) месец по потпишување на договорот. Вкупната бруто вредноста на договорот не може да надмине 6.000 евра во денарска противредност.

Координативни состаноци и почеток со работадо 17 јуни 2022
Достава на пред-финална верзија до 15 јули 2022
Достава на финален продукт со вклучени коментари до 15 август 2022

ПОТРЕБНА ДОКУМЕНТАЦИЈА ЗА АПЛИЦИРАЊЕ И КРИТЕРИУМИ ЗА АПЛИКАНТИТЕ

На повикот може да се пријават правни и физички лица. Целокупната документација треба да биде доставена на македонски јазик во електронска форма. Компанијата/организацијата која аплицира мора да биде регистрирана за вршење на дејност во Централниот регистар на РСМ, и да постои најмалку 3 години.Физичкото лице кое аплицира мора да докаже искуство во изработка на документарни филмови во последните 3 години.  

При аплицирањето, заинтересираните треба да достават:

 1. За правни лица:
 • Краток опис на компанијата;
 • Биографија од најмалку едно лице со искуство во изработка на документарни филмови кое би било ангжирано на активноста;
 • Портфолио со изработени документарни филмови/видеа; 
 • Тековна состојба не постара од 6 месеци;
 • Финансиска понуда и временска рамка.
 1. За физички лица/консултанти:
 • Биографија на консултантот (потребно е искуство во изработка на документарни филмови);
 • Портфолио со изработени документарни филмови/видеа;
 • Финансиска понуда и временска рамка.

ЕВАЛУАЦИЈА НА ПОНУДИТЕ

Евалуационата комисија ќе гo извести само онoj кандидат чија понуда ќе биде избрана. Кандидатите ќе бидат оценувани според следните критериуми: 

 1. Претходно професионално искуство во дејноста (30 бодови); 
 2. Портфолио со листа на изработени документарни видеа (30 бодови); 
 3. Понудена цена (30 бодови); 
 4. Време на испорака на финалниот продукт (10 бодови); 

      Вкупно 100 бодови.   

       На повикот може да се пријават правни и физички лица кои ги исполнуваат наведените правни и технички услови. Договор ќе биде склучен со онаа компанија/организација која освоила најголем број бодови во сооднос на наведените критериуми. Комисијата за евалуација на понудите го задржува правото да го информира само понудувачот чија понуда била избрана како најсоодветна за овој повик. 

ПРИЈАВУВАЊЕ
Комплетната понуда, апликантите треба да ја испратат на емаил: simona@ekosvest.com.mk најдоцна до 15.06.2022 година до 16:00 часот, со назнака Апликација за изработка на краток документарен филм. Некомплетни понуди или понуди испратени по предвидениот рок нема да бидат земени во предвид. Повеќе информации можете да добиете на тел. 070/206-451.

Share This