Повик за експерт за проценка на капацитети и правна помош

Повик за експерт за проценка на капацитети и правна помош

Вовед

Преку финансиска поддршка од Европската Комисија, Делегацијата на Европската Унија во Република С. Македонија – Програмата за граѓанско општество и медиуми 2016 – 2017 – Поддршка за граѓански организации под Акцијата за граѓанско општество 2016 – 2017, Еко-свест го спроведува проектот “Да зборуваме за климатските промени” во чии рамки е потребно ангажирање на експерти.

Краток опис

Во моментов тематската целина за климатски промени не е соодветно правно регулирана, дискутирана и воопшто интегрирана во процесите на планирање на национално и локално ниво. Општото познавање на јавноста за климатските промени е на ниско ниво и организирани активности на темата се неорганизирани и најчесто на индивидуално ниво. Поради тоа се појави потреба за организиран и систематизиран пристап на темата, преку обединување на граѓанските организации и индивидуалните експерти во широка „Коалиција за клима” која би се фокусирала на сеопфатно разгледување на темата „Климатски промени”. Како главни резултати кои би се постигнале со „Коалицијата за клима” се: Подигнување на свеста и разбирањето на општата јавност со цел граѓаните да почнат да делуваат на решавање на проблемите; Иницирање на дискусии на локално и централно ниво за главните приоритети во секторот Клима, за активностите во таа области бидат добро смислени и соодветно таргетирани; Застапување за интегрирање на климатските промени како меѓу секторска тема во сите секторски планови и програми, со цел климатските аспекти да бидат разгледувани како синхронизирана и хармонизирана тема.

За таа цел од страна на проектот „Да зборуваме за климатските промени“ на 3 и 4 јуни 2019 година во Хотел Метропол Охрид беше организирана Конститутивна средба на Мрежата за климатски промени (понатаму Коалиција за клима) на која присуствуваа повеќе од 80 учесници од повеќе од 50 граѓански организации. Освен пленарната седница од страна на проектот беа организирани 4 работни групи: за дефинирање на членство; за принципи и вредности на коалицијата, за дефинирање на интерни и екстерни комуникации на коалицијата; за организација и структура на коалицијата. Од страна на секоја работна група беше изготвени заклучоци кои би биле користени при Анализите кои треба да се изработат од овој повик.

Цел

Целта на проектот е проценка на капацитетите на членовите основачи на Коалицијата за клима и да им обезбеди правна помош во делот на организација, основачки акти и регистрација на коалицијата.

Специфичните цели на проектот се:

 • Поддршка на проектот „Да зборуваме за климатските промени” при проценка на капацитетите на членовите основачи на Коалицијата за клима со цел избор на соодветен модел за регистрација и делување на Коалицијата.
 • Давање правна помош на проектот „Да зборуваме за климатските промени” во изработка на основачки акти на Коалицијата и помош при регистрацијата на истата.

Задачи

Задачите на експертот ќе бидат:

 • Организирање и спроведување на консултативни состаноци со одговорните лица од проектот „Да зборуваме за климатските промени” како и носителите на работните групи од првата средба на Коалицијата.
 • Изработка на анализа на капацитетите на членовите основачи на Коалицијата за клима и нејзино презентирање.
 • Изработка на правна анализа за избор на соодветен модел за регистрација на Коалицијата според правниот поредок на Република С. Македонија и нејзино презентирање.
 • Врз основа на записниците од работните групи на првата средба на Коалицијата за клима да изработи Визија Мисија и Цел на Коалицијата, Статут, Правилник за работа на Коалицијата кој треба да има информации за начинот на пристапување кон Коалицијата, информации за членство, начин на комуникација и одлучување во Коалицијата и начин на комуникација на Коалицијата кон трети субјекти.
 • Правна помош при евентуалното регистрирања на Коалицијата согласно правниот поредок на Република С. Македонија со изработка на документација потребна за регистрација.
 • Подготовка на краток извештај за спроведените активности.

Рокови

Активностите треба да се спроведат почнувајќи од 3 декември 2019 година и да се завршат најдоцна до 3 јуни 2020 година.

Минимално образование и вештини на апликантите

 • Завршено високо образование правни студии VII/1 или еквивалент. Магистерски студии или правосуден испит се сметаат за предност;
 • Работно искуство во или со граѓански организации;
 • Искуство со проценка на капацитети или изработка на правни анализи;
 • Искуство со изработка на акти за регистрација на правни субјекти. Искуство со изработка на акти за регистрација на граѓански организации ќе се смета за предност.

Каде да се пријавите?

Заинтересираните кандидати треба да испратат своја биографија и понуда со образложение на бројот на денови за спроведување на активностите и вредност на ангажманот, најдоцна до 29 ноември 2019 година. Пријавувањето треба да се направи на е-маил info@ekosvest.com.mk, а во насловот на пораката треба да се назначи „Пријава“. Кандидатот кој ќе бидат избран ќе биде известен најдоцна до 2 декември по електронски пат.