Отворен повик за изработка и спроведување на медиумска кампања

Отворен повик за изработка и спроведување на медиумска кампања

Во рамки на проектот ,,Да зборуваме за климатските промени”, спроведуван од Еко-свест, ЦНВП Македонија и ДЕМ, финансиран од Европската Унија, објавуваме повик за изработка и спроведување на медиумска кампања за одржливи навики во насока на подигнување на свесноста на граѓаните за климатските промени.

ЦЕЛ НА АКТИВНОСТА
Цел на оваа активност е информирање и едукација на граѓаните во земјава за можностите и улогата која секојдневните навики ја имаат врз климатските промени. Кампањата треба да придонесе кон зголемување на свесноста на македонските граѓани за важноста на справувањето со климатските промени во сите сектори и на сите нивоа на донесување на одлуки како значаен чекор во спроведувањето на успешен процес на пристапување кон ЕУ и да се опфатат со активностите групите на граѓани кои во дадената заедница се најзасегнати од климатските промени или најмногу придонесуваат кон нив.

ЗАДАЧИ
Избраната компанија треба да:
• Да соработува и да ги следи насоките за изработка и спроведување на кампањата од лицето назначено за комуникација од Еко-свест, ЦНВП и ДЕМ
• Да изработи дигитален маркетинг план и визуелен идентитет на кампањата во согласност со насоките од нарачателот
• Да го презентира дигиталниот маркетинг план и визуелен идентитет на кампањата пред нарачателот и да го модифицира во согласност со дадените насоки од нарачателот
• Да спроведе медиумска кампања за одржливи навики во времетраење од три месеци
• Да ангажира/вклучи најмалку три јавни личности од земјата во медиумската кампања за одржливи навики, изборот на јавните личности треба да биде во соработка со нарачателот
• Да изработи извештај за постигнатите резултати и да го достави на нарачателот

ПОТРЕБНА ДОКУМЕНТАЦИЈА ЗА АПЛИЦИРАЊЕ
При аплицирањето, заинтересираните компании треба да достават:

  1. Краток опис на компанијата
  2. Портфолио со сработени кампањи за дигитални медиуми со посебен осврт на теми од животна средина, одржливи навики и сл.
  3. Биографија од најмалку едно лице со искуство во изработка и спроведување на кампањи, односи со јавност, маркетинг и работа на социјални медиуми, кое би било ангжирано на активноста
  4. Предлог концепт за медиумска кампања
  5. Тековна состојба не постара од 6 месеци
  6. Финансиска понуда по ставки.
    Целокупната документација треба да биде доставена на македонски јазик во електронска форма.

ПРИЈАВУВАЊЕ
Комплетната понуда, апликантите треба да ја испратат на еmail: elena@ekosvest.com.mk најдоцна до 10 јуни 2020 г. 16:00 часот, со назнака Апликација за изработка и спроведување на медиумска кампања.
Некомплетни понуди или понуди испратени по предвидениот рок нема да бидат земени во предвид.

Целосниот повик може да го најдете на следниот линк.
Повеќе информации можете да добиете на тел. 070 205 431