Повик за ангажирање на Консултант за изработка на 5 годишна Стратегија и план за работа на Коалицијата за клима

Повик за ангажирање на Консултант за изработка на 5 годишна Стратегија и план за работа на Коалицијата за клима

Вовед
Преку финансиска поддршка од Европската Комисија, Делегацијата на Европската Унија во Република С. Македонија – Програмата за граѓанско општество и медиуми 2016 – 2017 – Поддршка за граѓански организации под Акцијата за граѓанско општество 2016 – 2017, Еко-свест во партнерство со ЦНВП Македонија и ДЕМ го спроведуваат проектот “Да зборуваме за климатските промени” во чии рамки е потребно ангажирање на консултанти.

Цел
Целта на повикот е да се изработи 5-годишна Стратегија за работа и план за работа на Коалицијата за клима. Истите да бидат презентирани на тркалезна маса и усогласени со работата/ забелешките од кор-групата на Коалицијата за клима.


Специфичните цели на повикот се:

 • Поддршка на проектот „Да зборуваме за климатските промени” и Коалицијата за клима при стратешко планирање на целите, активностите и резултатите кои Коалицијата за клима сака да ги постигне на среден и долг рок.
 • Поддршка на проектот „Да зборуваме за климатските промени” и Коалицијата за клима при избор на приоритети и области на делување на Коалицијата за клима на краток, среден и долг рок.

Задачи
Задачите на консултантот ќе бидат:

 • Организирање и спроведување на консултативни состаноци со одговорните лица од проектот „Да зборуваме за климатските промени” како и членовите на кор-групата на Коалицијата за клима.
 • Изработка на кратка анализа на визијата, мисијата, целите и активностите кои се предвидени во правните документи на Коалицијата за клима, со цел избор на приоритети и активности кои ќе бидат вклучени во 5 годишната стратегија и планот за работа на Коалицијата за клима.
 • Изработка на нацрт 5 годишна Стратегија и нацрт План за работа на Коалицијата за клима и нивно доставување до одговорните лица од проектот „Да зборуваме за климатските промени”.
 • По првично одобрување на нацрт документите од одговорните лица од проектот „Да зборуваме за климатските промени”, да изработи агенда, да организира и фасилитира тркалезна маса на која ќе ги презентира нацрт документите до кор-групата и регионалните координатори на Коалицијата за клима.
 • Финализирање на 5 годишната стратегија и планот за работа на Коалицијата за клима согласно коментарите од одговорните лица од проектот „Да зборуваме за климатските промени”, кор-групата и регионалните координатори на Коалицијата за клима.
 • Подготовка на краток извештај за спроведените активности.

Резултати:
Консултантот треба да ги испорача следните резултати:

 • 5 годишна Стратегија и План за работа на Коалицијата за клима;
 • Краток извештај за спроведените активности.

Временска рамка и вредност на договорот
Активностите треба да се спроведат почнувајќи од 25 август 2020 и да се завршат најдоцна до 30 септември 2020 година. Вредноста на чинење на услугата не смее да надмине бруто износ од 71.888.00 денари.

Каде да се пријавите?
Заинтересираните кандидати треба да испратат своја биографија и понуда со образложение на бројот на денови за спроведување на активностите и вредност на ангажманот, најдоцна до 15 август 2020 година. Пријавувањето треба да се направи на е-маил angel@ekosvest.com.mk, а во насловот на пораката треба да се назначи „Пријава за лице за стратешко планирање“. Избраниот кандидат ќе биде известен најдоцна до 25 август 2020 година по електронски пат. Проектот го задржува правото да не ги извести кандидатите кои нема да бидат избрани. Целосниот повик може да го погледнете тука.

ПОВИК ЗА АНГАЖМАН НА РЕГИОНАЛЕН КООРДИНАТОР ЗА ЈУГОИСТОЧЕН РЕГИОН ЗА ЗАЈАКНУВАЊЕ НА МРЕЖАТА ЗА КЛИМАТСКИ ПРОМЕНИ

Во рамките на проектот „Да зборуваме за климатските промени“, предвидени се активности за зајакнување на партнерства и воспоставување коалиција за климатски промени составена од локални членки од 8 региони од државата.
Целта на проектот е да се зајакне влијанието на грасрут организациите и националните граѓански организации преку воспоставување на коалиција за климатски промени на национално ниво и да се подигне свеста за важноста од приспособување (адаптација) на климатските промени.

Специфични цели на проектот се:

 1. Зголемување на капацитетот, транспарентноста и одржливоста на граѓанските организации од различни сектор во земјата преку формирање на коалиција за климатски промени на национално ниво со цел поголема вклученост во креирање на јавното мислење како и зголемено влијание и учество во развојот на политиките на локално и национално ниво.
 2. Да се подигне свеста кај македонските граѓани за важноста на справување со климатските промени во сите сектори и на сите нивоа на одлучување како клучен придонес за постигнување на успешен процес на пристапување кон ЕУ.

Проектот е имплементиран од страна на на Еко-свест, Скопје (водечки апликант) Connecting Natural Values and People (CNVP), Скопје и Движењето на екологистите на Македонија (ДЕМ), а финансиран од Европската Унија.

Овој повик се однесува на ангажирање на Регионален координатор за ЈУГОИСТОЧЕН ПЛАНСКИ РЕГИОН со почеток од 1.1.2020 и времетраење од 2 (две) години.

Опис на работните задачи

Главната цел на ангажманот е да се воспостави развиена и ефикасна структура на Мрежа за климатски промени составена од здруженија-членки на локално ниво. Мрежата треба да изгради цврсти односи и добар пристап со своите засегнати чинители и да дејствува како силна алатка која ќе влијае врз донесувачите на одлуки од секторот клима. За таа цел, на почетокот од проектот изработени се проценки за клучни приоритетни области за дејствување на здруженијата во секој од 8 региони од државава.
Задачата на секој регионален координатор ќе биде да одржува постојани врски меѓу локалните здруженија и управувачкиот тим од проектот (преку канали како Ekosfera.mk) како и да отвораат нови канали на комуникација. Нивната улога ќе биде во одржување, ажурирање и промовирање на онлајн алатки за мапирање на еколошки жешки точки во поединечните региони.

Поконкретно регионалните координатори ќе ги имаат следните задачи:

 • локална подготовка на членките за воспоставување стабилни темели на Мрежата преку промовирање на употреба на онлајн алатки за мапирање на еколошки жешки точки во поединечните региони
 • интензивно усогласување со цел да се гарантира учество и разбирање од страна на членките, за изградба на заеднички пристап во влијание врз локалните донесувачи на одлуки во секторот клима изразено преку конкретни активности на регионално и локално ниво (поднесени реакции до медиуми, учество во локални јавни расправи, претставки и предлози до надлежни органи, следење и известување за локалните политики поврзани со заштитата на животната средина и климата и сл.)
 • подготовка на планови за активностите кои ќе ги доставуваат еднаш месечно до проектниот тим. Содржината на плановите треба да биде испорачана преку методологија која ќе обезбеди висок степен на интеракција и активно вклучување на членките во активности на ширење на јавната свест за потребата да се работи на поле на климатски промени.
 • одржување повремени консултативни средби со проектниот тим при спроведување на координативните активности

Тип на договор и надоместок

Ангажманот е на хонорарна основа и се заснова на определено време од максимум 2 години со вкупно две плаќања, од кои првото е по одобрување на периодичен извештај, а второто е по одобрување на план на активности за следната година на Регионалниот координатор од страна на проектниот тим. Вкупниот износ кој ќе биде исплатен по координатор изнесува 1000 евра бруто во денарска противвредност.
Регионалниот координатор одговара директно пред Координаторот на Проектот „Да зборуваме за климатските промени“.

Ангажманот ги вклучува следниве специфични обврски:
• Подготовка на нацрт-план за активности (за месец и за година)
• Подготовка на периодичен и завршен извештај кои ги вклучуваат резултатите од координативните активности.

Потребни квалификации

Регионалниот координатор треба да ги поседува следните квалификации и вештини:
• Познавање на политиките за справување со климатски промени во Македонија;
• Познавање на невладиниот сектор во регионот за кој се аплицира (пожелно во областа на животната средина или сродни области);
• Искуство во користење на современи интерактивни методи и онлајн алатки;
• Познавање на процесот на партиципативно учество во креирање на политики и носење на одлуки на локално ниво.

Потребна документација

Пријавата треба да го содржи следново:
• Детална биографија (CV)
• Писмо за интерес

Критериуми за избор

Критериум за избор на координаторите се:
• Експертиза за темата за која се пријавуваат: 50 бода
• Претходно искуство во работа со здруженија на граѓани: 50 бода

Рок за пријавување

Апликациите треба да се достават најдоцна до 25 декември 2019 год. (среда) на следната електронска адреса: info@ekosvest.com.mk со назнака „Пријава за Регионален координатор“. Само избраните кандидати ќе бидат контактирани.

ПОВИК ЗА АНГАЖМАН НА 8 РЕГИОНАЛНИ КООРДИНАТОРИ ЗА ЗАЈАКНУВАЊЕ НА МРЕЖАТА ЗА КЛИМАТСКИ ПРОМЕНИ

Во рамките на проектот „Да зборуваме за климатските промени“, предвидени се активности за зајакнување на партнерства и воспоставување коалиција за климатски промени составена од локални членки од 8 региони од државата.
Целта на проектот е да се зајакне влијанието на грасрут организациите и националните граѓански организации преку воспоставување на коалиција за климатски промени на национално ниво и да се подигне свеста за важноста од приспособување (адаптација) на климатските промени.

Специфични цели на проектот се:

 1. Зголемување на капацитетот, транспарентноста и одржливоста на граѓанските организации од различни сектор во земјата преку формирање на коалиција за климатски промени на национално ниво со цел поголема вклученост во креирање на јавното мислење како и зголемено влијание и учество во развојот на политиките на локално и национално ниво.
 2. Да се подигне свеста кај македонските граѓани за важноста на справување со климатските промени во сите сектори и на сите нивоа на одлучување како клучен придонес за постигнување на успешен процес на пристапување кон ЕУ.

Проектот е имплементиран од страна на на Еко-свест, Скопје (водечки апликант) Connecting Natural Values and People (CNVP), Скопје и Движењето на екологистите на Македонија (ДЕМ), а финансиран од Европската Унија.

Овој повик се однесува на ангажирање на Регионални координатори од сите 8 региони со почеток од 1.1.2020 и времетраење од 2 (две) години.

Опис на работните задачи

Главната цел на ангажманот е да се воспостави развиена и ефикасна структура на Мрежа за климатски промени составена од здруженија-членки на локално ниво. Мрежата треба да изгради цврсти односи и добар пристап со своите засегнати чинители и да дејствува како силна алатка која ќе влијае врз донесувачите на одлуки од секторот клима. За таа цел, на почетокот од проектот изработени се проценки за клучни приоритетни области за дејствување на здруженијата во секој од 8 региони од државава.
Задачата на секој регионален координатор ќе биде да одржува постојани врски меѓу локалните здруженија и управувачкиот тим од проектот (преку канали како Ekosfera.mk) како и да отвораат нови канали на комуникација. Нивната улога ќе биде во одржување, ажурирање и промовирање на онлајн алатки за мапирање на еколошки жешки точки во поединечните региони.

Поконкретно регионалните координатори ќе ги имаат следните задачи:

 • локална подготовка на членките за воспоставување стабилни темели на Мрежата преку промовирање на употреба на онлајн алатки за мапирање на еколошки жешки точки во поединечните региони
 • интензивно усогласување со цел да се гарантира учество и разбирање од страна на членките, за изградба на заеднички пристап во влијание врз локалните донесувачи на одлуки во секторот клима изразено преку конкретни активности на регионално и локално ниво (поднесени реакции до медиуми, учество во локални јавни расправи, претставки и предлози до надлежни органи, следење и известување за локалните политики поврзани со заштитата на животната средина и климата и сл.)
 • подготовка на планови за активностите кои ќе ги доставуваат еднаш месечно до проектниот тим. Содржината на плановите треба да биде испорачана преку методологија која ќе обезбеди висок степен на интеракција и активно вклучување на членките во активности на ширење на јавната свест за потребата да се работи на поле на климатски промени.
 • одржување повремени консултативни средби со проектниот тим при спроведување на координативните активности

Тип на договор и надоместок

Ангажманот е на хонорарна основа и се заснова на определено време од максимум 2 години со вкупно две плаќања, од кои првото е по одобрување на периодичен извештај, а второто е по одобрување на план на активности за следната година на Регионалниот координатор од страна на проектниот тим. Вкупниот износ кој ќе биде исплатен по координатор изнесува 1000 евра бруто во денарска противвредност.
Регионалниот координатор одговара директно пред Координаторот на Проектот „Да зборуваме за климатските промени“.

Ангажманот ги вклучува следниве специфични обврски:
• Подготовка на нацрт-план за активности (за месец и за година)
• Подготовка на периодичен и завршен извештај кои ги вклучуваат резултатите од координативните активности.

Потребни квалификации

Регионалниот координатор треба да ги поседува следните квалификации и вештини:
• Познавање на политиките за справување со климатски промени во Македонија;
• Познавање на невладиниот сектор во регионот за кој се аплицира (пожелно во областа на животната средина или сродни области);
• Искуство во користење на современи интерактивни методи и онлајн алатки;
• Познавање на процесот на партиципативно учество во креирање на политики и носење на одлуки на локално ниво.

Потребна документација

Пријавата треба да го содржи следново:
• Детална биографија (CV)
• Писмо за интерес

Критериуми за избор

Критериум за избор на координаторите се:
• Експертиза за темата за која се пријавуваат: 50 бода
• Претходно искуство во работа со здруженија на граѓани: 50 бода

Рок за пријавување

Апликациите треба да се достават најдоцна до 22-ри ноември 2019 год. (петок) на следната електронска адреса: info@ekosvest.com.mk со назнака „Пријава за Регионален координатор“. Само избраните кандидати ќе бидат контактирани.