Споменик на Природа Вевчански Извори - Природата во очите на децата

Споменик на Природа Вевчански Извори - Природата во очите на децата

Автор: Алис Тиншмит, Соња Баѓура

Опис: Практичен прирачник за воспитувачи во градинки за активности во природа
Прирачникот е изработен како дел од проектот “Поддршка на одржливо управување со Споменикот на Природа Вевчански Извори” спроведуван од Еко-свест,а финансиран од Prespa Ohrid Nature Trust – PONT.