Адреса: Ул. Кирил и Методиј Бр.30/1-6, 1000 Скопје, Македонија; Телефон: +389 2 3217 247; Факс: +389 2 3217 246; Email: info@ekosvest.com.mk

Equipment purchase for “Eko- svest” – Skopje, The Republic of North Macedonia. Eko-svest is a member group of the CEE Bankwatch Network of civil society organisations working in Central and Eastern Europe.

The requirement is to supply a portable, compact environmental dust particle and sulphur dioxide monitor.

Центарот за истражување и информирање за животна средина Еко-свест организира видео награден натпревар „Кажи ни зошто јагленот ти смета“ (Tell us what is wrong with coal make a video’’) со цел подигнување на јавната свест за влијанието на согорувањето фосилни горива врз локалното население.

The Mavrovo National Park case made it to mass media and reached worldwide attention two years after the Bern Convention started working on the case. This shows how important it is to have instruments that continuously monitor and safeguard our natural heritage.

Грантови доделени во рамки на Повикот за поднесување предлог проекти: Поддршка за граѓанските организации во Северна Македонија во рамки на проектот „ГЕАР – Зелена економија за развој на регионот“

Мисија

Мисијата на Еко-свест е да истражува, информира и делува кон унапредување на јавните политики и навиките за одржливо живеење и заштита на животната средина. Еко-свест поддржува и поттикнува граѓанска свесност и активно учество и промовира практични решенија во соработка со организации и институции.

Визија

Нашата визија е праведно, одговорно и совесно општество каде здрави граѓани одржливо живеат во благосостојба и во хармонија со животната средина.

Области на делување

Енергија и клима
Аерозагадување
Иновации
Одржливо живеење
Природа
Активно граѓанство

Споменик на природата Вевчански Извори

Вевчани е модел како мала заедница може да живее во склад со природата, и претставува пример за идниот Национален парк Јабланица.

Смарт Охрид

Концептот „Смарт Охрид“ се заснова на принципите за управување со сообраќајот широко користени низ целиот свет, со цел: да се минимизира сообраќајниот метеж, да се зголеми безбедноста во сообраќајот, да се намалат влијанијата врз животната средина и климатските промени, да се подобри подвижноста и пристапноста и да се намалат трошоците.

Оригинален и иновативен

Воведувањето на одржлив и интегриран транспортен систем во Балкански национален парк и Светското наследство на УНЕСКО ќе биде важен пример што другите би можеле да го следат. И самиот ќе претставува туристичка атракција.

Најнови публикации

Преземи акција

Видеа

Фотографии

Close Menu