Во рамки на проектот „Повторно поврзување на реките во Северна Македонија-развој на методологија и
идентификација на приоритетни каскади за отстранување“ е изработена правна анализа за статусот на препреки, брани и други инфраструктурни градби во сливното подрачје на реката Пчиња. Проектот е финансиски поддржан од Open Rivers Foundation од Велика Британија.

Овој документ претставува анализа на законските решенија кои го регулираат правниот статус на препреките, браните и други инфраструктурни градби во сливното подрачје на реката Пчиња.


Целта на анализата е да се изработи методологијата која ќе послужи како патоказ за утврдување на можностите за отстранување на овие објекти од аспект на нивниот правен статус и во согласност со важечката законска регулатива. Предложената методологија содржи клучни параметри за проценка на правниот статус на објектите и скала/рангирање со бодови. Целта на методологијата е да го помогне процесот за идентификување на оние објекти кои според нивниот правен статус и влијание врз биодиверзитетот и животната средина треба да бидат отстранети.

Анализата е изработена од професорот д-р Игор Камбовски во соработка со Центарот за истражување и информирање за животната средина Еко-свест.

Целата анализа е достапна на линкот.

Share This

Share this post with your friends!