РЕК Битола е најголем емитувач на сулфур диоксид во регионот

РЕК Битола е најголем емитувач на сулфур диоксид во регионот

Според најновиот извештај од Бенквоч, две и пол години откако законодавството за контрола на емисиите од големи согорувачки капацитети стапи на сила преку Енергетската заедница, нашата земја е сè подалеку од исполнување на обврските. Емисиите на прашина од РЕК Битола и РЕК Осломеј во 2019 година остануваат слични како и минатите години, но емисиите на сулфур диксид се дуплирани во споредба со 2018 година.

Извештајот може да се преземе тука [ЛИНК]

Овогодинешниот извештај, кој е продолжение на ланскиот „Усогласи или затвори“, покажува дека термоелектраните на јаглен од Западниот Балкан продолжуваат да емитуваат неверојатно високи количина на загадувачи во воздухот – повеќекратно поголеми од дозволените со Националните планови за намалување на емисиите.

Вкупните емисии на сулфур диоксид во 2019 година од термоелектраните во Србија, Босна и Херцеговина, Косово и Северна Македонија остануваат шест пати над дозволеното, исто како и во 2018 година. Емисиите на прашина во регионот се незначително намалени и во моментов се 1,6 пати повисоки од дозволеното.

Но, покрај загрижувачките вести за целиот регион, извештајот искажува особена загриженост за ситуацијата со РЕК Битола. Емисиите на прашина повторно се 2,5 пати повисоки од дозволеното, но најголем проблем стануваат емисиите на сулфур диоксид од електраната – тие се дуплирани за само една година, од 52.823 тони во 2018 година во 105.431 тони во 2019 година. Со ова трите блока во комбинатот станаа инсталација со најголеми емисии на сулфур диоксид во регионот, а можеби и во Европа.

Националниот план за намалување на емисиите е механизам што овозможува големите капацитети постепено да ги намалуваат емисиите до 2027 година кога треба да се целосно усогласени со строгите гранични вредности од европското законодавство. Но, согласно развојот на настаните во енергетскиот сектор во државава, станува се помалку веројатно дека ќе видиме постројка за десулфуризација во Битола во периодот до 2027 година.

„Во меѓувреме приоритет е да се донесе Програмата за имплементација на стратегијата за развој на енергетиката со која ќе се избере зеленото сценарио како најисплатливо и забрзано ќе почне да се спроведува. Ова ќе овозможи во најкраток можен рок да се намалат работните часови на комбинатот и тој да се затвори во определениот рок, а со тоа и да се елимира проблемот со загадувањето што произлегува од него.“, изјави Давор Пехчевски, координатор за аерозагадување во Бенквоч и ко-автор на извештајот.

„Не смееме да дозволиме емисиите од РЕК Битола да останат на ова ниво во наредните години.“, продолжи Ана Чоловиќ Лешоска од Еко-свест, „Сулфур диоксидот е сериозна закана по човековото здравје и по животната средина. Предизвикува иритација на дишните патишта и во големи концентрации доведува до сериозни респираторни заболувања. Тој е исто така и главна причина за појава на кисели дождови што се погубни за нашите шуми и плодна земја.“ „РЕК Битола е најголем индивудуален загадувач, но истовремено и најголем индивидуален извор на стакленички гасови. Со забрзана транзиција кон обновливи извори на енергија нема само да го подобриме квалитетот на воздухот во битолскиот регион, туку ќе бидеме и многу блиску до намалување на емисиите на стакленички гасови. Дополнително енергетската транзиција отвара можности за одржлив економски развој на целиот регион.“, дополни за крај Елена Николовска од Еко-свест.

Стартува Коалиција за клима за поамбициозни климатски политики

Стартува Коалиција за клима за поамбициозни климатски политики

Се формира коалиција за клима од граѓански организации кои работат на едукација и информирање за овие теми со цел зголемување на учеството на граѓаните во носењето на одлуки и мониторирање на спроведувањето на истите.

Климатските промени се вистински предизвик за сите влади и носители на одлуки, но притисок од јавноста е многу потребен со цел носење на поамбициозни климатски политики како и обезбедување на финансии за спроведување на истите. Потребни ни се силно информирани граѓани и поврзани граѓански организации кои ќе можат да делуваат брзо и заеднички.

„Започнуваме една убава приказна наречена граѓанска Коалиција за клима која се надеваме дека ќе расте и ќе ги опфати сите сектори во земјата, бидејќи климатските промени се интерсекторско прашање кое навлегува во сите сфери на општеството. Ваквата коалиција ни е повеќе од потребна сега кога опоравувањето од КОВИД-19 кризата треба да значи зелен развој и раст на „еколошка“ економија, односно индустрија која нема да загадува и да прави штета. Заштита на здравјето и добросостојбата на граѓаните треба да биде приоритет и токму затоа одбравме на Светскиот ден за борба со опустинувањето и сушата да информираме за коалиција“- рече Ана Чоловиќ Лешоска од Еко-свест

Коалицијата за клима започнува со 11 членови- граѓански организации кои заедно работеа на стратешките документи на оваа коалиција и кои имаат значајно искуство во работење на теми поврзани со климатските промени.

Мисијата на Коалицијата е локална синхронизирана акција и силно општествено влијание и трансформација преку градење климатска култура. Целта се остварува преку грижа и почит кон локалните природни вредности, солидарност кон други иницијативи (локални и глобални), климатска акција и одговорност кон планетата. Визијата на Коалицијата е обезбедување на квалитетен животен стандард на луѓето во благосостојба со животната средина, систем базиран на стандарди и безбеден за климата (Нискојаглеродна трансформација) и подигнување на климатската култура што ќе ја издигне Македонија како пример за регионот“ образложи Кристина Бужароска од фондацијата ЦНВП, долгогодишен партнер на Еко-свест и еден од основачите на новата Коалиција.

„Потребно беше да го зголемиме знаењето за климатските промени пред сè на граѓанскиот сектор засегнат од овие теми на локално ниво за да создадеме заедничка платформа која ќе може да биде рамноправен партнер во носењето одлуки за клима и дефинирање на приоритетни области на национално и локално ниво. Од голема важност е граѓаните да учествуваат во одлуките за инвестиции во насока на праведната транзиција која ќе осигура дека никој нема да остане без работно место и дека целиот систем и општество ќе прераснат во еколошки. Локалните членки се оние кои ќе обезбедат учество на локалното население во овие процеси.“ – вели Елена Николовска од Еко-свест.

Климатската криза, но и пандемијата нè научија дека е потребно вклучување на сите чинители од општеството во донесувањето одлуки, бидејќи сите треба заедно да работат за да ги искоренат штетните навики и да изградат нов систем кој ќе биде солидарен и еднаков за сите. Токму затоа оваа Коалиција за клима е отворена за сите кои сметаат дека можат да придонесат на патот кон оваа еколошка транформација на нашето општество.

Правилници и акти на коалицијата за клима

 1. Акт за основање на коалицијата
 2. Органограм на коалицијата за клима
 3. Правилник за организација, функционирање и работа на Коалицијата за клима
 4. Правилник за работата и одлучување
 5. Правилник за комуникација и координација
 6. Одлука за избор на секретаријат
 7. Декларација за членство
 8. Урнек за номинација
 9. Правилникот за висината на чланарината, начинот на собирање и трошење на средствата собрани од чланарината
 10. Пристапница за коалицијата за клима

Отворен повик за изработка и спроведување на медиумска кампања

Отворен повик за изработка и спроведување на медиумска кампања

Во рамки на проектот ,,Да зборуваме за климатските промени”, спроведуван од Еко-свест, ЦНВП Македонија и ДЕМ, финансиран од Европската Унија, објавуваме повик за изработка и спроведување на медиумска кампања за одржливи навики во насока на подигнување на свесноста на граѓаните за климатските промени.

ЦЕЛ НА АКТИВНОСТА
Цел на оваа активност е информирање и едукација на граѓаните во земјава за можностите и улогата која секојдневните навики ја имаат врз климатските промени. Кампањата треба да придонесе кон зголемување на свесноста на македонските граѓани за важноста на справувањето со климатските промени во сите сектори и на сите нивоа на донесување на одлуки како значаен чекор во спроведувањето на успешен процес на пристапување кон ЕУ и да се опфатат со активностите групите на граѓани кои во дадената заедница се најзасегнати од климатските промени или најмногу придонесуваат кон нив.

ЗАДАЧИ
Избраната компанија треба да:
• Да соработува и да ги следи насоките за изработка и спроведување на кампањата од лицето назначено за комуникација од Еко-свест, ЦНВП и ДЕМ
• Да изработи дигитален маркетинг план и визуелен идентитет на кампањата во согласност со насоките од нарачателот
• Да го презентира дигиталниот маркетинг план и визуелен идентитет на кампањата пред нарачателот и да го модифицира во согласност со дадените насоки од нарачателот
• Да спроведе медиумска кампања за одржливи навики во времетраење од три месеци
• Да ангажира/вклучи најмалку три јавни личности од земјата во медиумската кампања за одржливи навики, изборот на јавните личности треба да биде во соработка со нарачателот
• Да изработи извештај за постигнатите резултати и да го достави на нарачателот

ПОТРЕБНА ДОКУМЕНТАЦИЈА ЗА АПЛИЦИРАЊЕ
При аплицирањето, заинтересираните компании треба да достават:

 1. Краток опис на компанијата
 2. Портфолио со сработени кампањи за дигитални медиуми со посебен осврт на теми од животна средина, одржливи навики и сл.
 3. Биографија од најмалку едно лице со искуство во изработка и спроведување на кампањи, односи со јавност, маркетинг и работа на социјални медиуми, кое би било ангжирано на активноста
 4. Предлог концепт за медиумска кампања
 5. Тековна состојба не постара од 6 месеци
 6. Финансиска понуда по ставки.
  Целокупната документација треба да биде доставена на македонски јазик во електронска форма.

ПРИЈАВУВАЊЕ
Комплетната понуда, апликантите треба да ја испратат на еmail: elena@ekosvest.com.mk најдоцна до 10 јуни 2020 г. 16:00 часот, со назнака Апликација за изработка и спроведување на медиумска кампања.
Некомплетни понуди или понуди испратени по предвидениот рок нема да бидат земени во предвид.

Целосниот повик може да го најдете на следниот линк.
Повеќе информации можете да добиете на тел. 070 205 431